ENKO Birleşik Enerji Sistemleri

 • AKTİF VARLIKLARIN SERBESTLEŞTİRİLMESİ
 • TESİS MODERNİZASYONU VE YÖNETİMİ
 • KOJENERASYON / TRİJENERASYON
 • BİREYSEL ÜRETİM (MİKRO KOJENERASYON)
 • LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ
 • DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Enerji Altyapısı

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri, enerjiyi dönüştüren ekipmanlar (kazanlar, soğutma ekipmanları, kompresörler, vb.) ve mikro kojenerasyon / kojenerasyon / trijenerasyon sistemleri için proje geliştirme, dizayn, inşaat ve yönetim konularında geniş hizmet vermektedir. Siz sadece temel işinize odaklanın diye biz de sadece enerjiye odaklanıyoruz.

Aktif Varlıkların Serbestleştirilmesi

Aktif varlıkların serbestleştirilmesi borç geri ödemeleri veya işletme yatırımları için kaynak oluşturulmasını sağlamaktadır. Daha da önemlisi, dış kaynak kullanımı ile enerji altyapısındaki işletme risklerini ENKO Birleşik Enerji Sistemleri sizin için üstlenebilmektedir. Enerji tesislerinin işletme ve/veya bakım sorumluluklarını üstlenecek, üretim (buhar, elektrik, basınçlı hava, soğuk su, vb.) sonucu ortaya çıkan ürünü size sunacağız. Anlaşmalar, belirlenmiş tarifeler ve garanti edilmiş emre amadelik şartları ile sağlanmaktadır.

Tesis Modernizasyonu ve Yönetimi

İyi yönetilmekte olan bir tesis, güvenli, verimli, maliyetleri düşük ve konforlu çalışma ortamı sağlamaktadır. Bugün işletmeler, tesis işletim masraf ve risklerini azaltmak üzere tesis yönetim fonksiyonlarının bir kısmı veya tümü için dış kaynak kullanımını tercih etmektedir. Personel ve çeşitli tedarikçiler ile çalışmak yerine, ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ile birlikte tek bir performans garantisi ile yönetilen bir anlaşma altında çalışabilirsiniz. Uzmanlık alanlarımız:

 • Tesis bakımı: düzeltici; önleyici; hazırlıkçı,
 • Değer mühendisliği,
 • Tesis yenileme planlaması,
 • Performans ölçümleri.
Kojenerasyon / Trijenerasyon (Birleşik Güç ve Isı Üretimi)

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte tek yakıt kullanarak (ör. doğal gaz, kömür vs.) elektrik ve ısı (ve soğutma) üretimini simultane gerçekleştirmelerinden dolayı son derece tercih edilir sistemler haline gelmiş bulunmaktadır. Yüksek emre amadelik oranı, güvenilirlik, verimlilik ve işletme masraflarının düşüklüğü bu nedenlerin başında gelmektedir. ENKO Birleşik Enerji Sistemleri müşterilerinin kısmen veya tamamen elektrik ve ısıtma (ve soğutma) ihtiyaçlarını karşılayan üstün kojenerasyon / trijenerasyon projeleri geliştirmektedir. Sistem seçimleri fizibilite çalışmalarına göre dizayn edilmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca üretilmekte olan ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin değerlendirilmesi konusunda da yönetim sistemlerimiz bulunmaktadır.

Bireysel Üretim (Mikro Kojenerasyon)

Kullanım alanlarının yakınına kurulmakta olan küçük boyuttaki üretim sistemlerinin birçok potansiyel yararları bulunmaktadır:

 • Maliyetlerin azaltılması,
 • Güvenilirlik,
 • Emisyonların azaltılması,
 • Farklı yakıt seçenekleri yaratılması,
 • Yedek güç kaynağı olarak kullanılabilme.

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri bu tip tesisler için fizibilite çalışmaları hazırlamakta ve eğer istenirse tesisin işletmesini üstlenebilmektedir. Çalışmalarımızda; tesis tüketim değerleri, iletim ve dağıtım sistemi değerlerdirmesi, planlama, yakıt depolama, çevresel uyum, güvenlik sorunları, ekipman spesifikasyonları, geliştirme ve bütçesel analiz, proje yönetimi konuları göz önüne alınmaktadır. Tasarlanan bireysel üretim sistemleri müşterilerimizin mevcut veya gelecek için öngörülen enerji tüketimlerine göre dizayn edilebilmektedir.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair Tebliğ kapsamında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dış Kaynak Kullanımı

Dış kaynak kullanımı, orta ve uzun vadede büyüme ve karlılık için en gözde iş çözümlerinden birisi haline gelmektedir. Enerji altyapısı yönetim ve işletiminde ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ile dış kaynak kullanarak, kritik ama temel olmayan bir fonksiyon için en iyi yetenekleri kazanabilirsiniz. Birçok firma, çalışanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların %60 ile %90’ının:

 • Beklenen ideal seviyelerde uygulanmadığı ve/veya
 • Temel faaliyete yeterli bir katkısının bulunmadığını tespit etmektedir.

Yukarıda belirtilen konular risk faktörünün nispeten düşük olması ve kesin kazanç sağlama açısından dış kaynak kullanımı için başlıca örnekler olmaktadır.